กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5

  • ทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมตันแบบ

ขั้นตอนที่ 6

  • กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ขั้นตอนที่ 7

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค