กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
7 เมษายน 2564
22 เมษายน 2564
2564
-
-
18166000
-
2
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-