กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
10 มิถุนายน 2564
-
2564
-
-
15509700
-
1
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-