กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
23 กรกฎาคม 2564
-
2564
-
-
1186500
1
1
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-