กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
27 กรกฎาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
2564
-
-
19146300
-
2
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-
-
-