กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
20 กันยายน 2564
30 กันยายน 2564
2564
-
-
16403900
-
2
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-