กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
22 กันยายน 2564
-
2564
-
-
114000
-
1
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-