กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
30 มิถุนายน 2565
-
2565
-
-
7650000
-
1
2565
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-