กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีคัดเลือก
0405.5/
2 สิงหาคม 2565
-
2565
-
-
37300000
-
1
2565
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-