กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
17 มกราคม 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566
2566
-
-
7500000
-
2
2566
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-