กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
8 กรกฎาคม 2567
-
2567
-
-
37738000
-
1
2567
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-