กองบริหารการคลัง
Responsive image

009/63 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 รายการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศโรคติต่อทางเพศสัมพันธ์บางรักไปเป็นรายการก่อสร้าง 2 รายการ ของสคร.8 จำนวนทั้งสิ้น 12,872,500.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ