กองบริหารการคลัง
Responsive image

067/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.8.1 กรมฯ โอนเงินไป กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3,000,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ