กองบริหารการคลัง
Responsive image

066/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไปหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวน 2,000,000.- บาท

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

1.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

3.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ