กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางยกเลิก กรณีที่ใช้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ที่ยังมียอดคงเหลือ

เรียน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

         เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ใช้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ที่ยังมียอดคงเหลือ และให้หน่วยงานดำเนินการทึกบักใบสั่งซื้อสั่งจ้างใหม่ ภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รายละเอียดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว60 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ