กองบริหารการคลัง
Responsive image

229/63 งบกลาง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 1,344,671.-บาท

หน่วยงานที่ดึงเงินงบประมาณคืนส่วนกลางกรมฯ

1.กองระบาดวิทยา

2.กองโรคติดต่อทั่วไป

3.สคร.6

4.สคร.8

5.สคร.11

6.สคร.12

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ