กองบริหารการคลัง
Responsive image

271/63 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 4,995,000.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ