กองบริหารการคลัง
Responsive image

301/63 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนส่วนกลาง กรมฯ จำนวน 651,879.- บาท

หน่วยงานที่โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ

1. กองกฏหมาย

2. ศูนย์สารสนเทศ

3. กองระบาดวิทยา

4. กองโรคติดต่อทั่วไป

5. กองโรคไม่ติดต่อ

6. สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

7. สคร.6 จังหวัดชลบุรี 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ