กองบริหารการคลัง
Responsive image

329/63 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 10,000,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ