กองบริหารการคลัง
Responsive image

322/63 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 365,930.60บาท

หน่วยงานที่โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมควบคุมโรค

1. เลขนุการกรม

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3. กองบริหารการคลัง

4. สคร.5 จังหวัดราชบุรี

5. สคร.10 จังหวัดอุบลราชธานี

6. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ