กองบริหารการคลัง
Responsive image

184/63 โอนเงินตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 36,119,200.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาวะฉุกเฉิน

2. สคร.6 จังหวัดชลบุรี

3. สคร.8 จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ