กองบริหารการคลัง
Responsive image

1/64 จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,017,174,300.- บาท

ข่าวสารอื่นๆ