กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม แยกหน่วยงาน ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน แยกผลผลิต ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5  ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8   

ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10   ผลผลิตที่ 12

 

รายละเอียดใบ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5   ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8   

ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกู้ ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ