กองบริหารการคลัง
Responsive image

ลงนาม MOU ระบบติดตามการจัดหางบลงทุนกรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อํานวยการกองบริหารการคลัง ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
นางสาวอุมา วันดี ผู้อํานวยการกองบริหารการคลัง ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการแพทย์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค
(DDC - Procurement Tracking System V2.0)
ระหว่าง กรมควบคุมโรคและ กรมการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค
(DDC - Procurement Tracking System V2.0)
ร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์


ข่าวสารอื่นๆ