กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม แยกหน่วยงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน แยกผลผลิต ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5  ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8   

ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10   ผลผลิตที่ 11   ผลผลิตที่ 12   เบิกแทนกัน

 

รายละเอียดใบ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5   ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8   

ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10   เบิกแทนกัน

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกู้ ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดการเบิกจ่ายและใบสั่งซื้อก่อนเดือน เมษายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ