กองบริหารการคลัง
Responsive image

434/65 กรมฯ โอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัด 5 แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

2. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

3. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4. กองบริหารการคลัง

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ