กองบริหารการคลัง
Responsive image

426/65 หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 16 แห่ง โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ

รายชื่อหน่วยงานที่คืนเงินงบประมาณ

1. กองโรคติดต่อทั่วไป

2. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

3. สถาบันบำราศนราดูร

4. กลุ่มตรวจสอบภายใน

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี.

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

  10.1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ

  10.2 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จังหวัดสุรินทร์

  10.3 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 อำเภอปากช่อง

11. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

12. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

14. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

15. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

16. กองบริหารการคลัง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ