กองบริหารการคลัง
Responsive image

83/66 หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 13 แห่ง โอนเงินงบลงทุนคืนกรมฯ

หน่วยงานที่โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ

1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

3. สถาบันราชประชาสมาสัย

4. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

5. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ

6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ