กองบริหารการคลัง
Responsive image

195/62 โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนกรมฯ 10 หน่วยงาน จำนวน 11,878,000.23 บาท

หน่วยงานที่โอนจัดสรร

1.ผู้อำนวยการกองคลัง

2.ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

3.ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

4.ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค

5.ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

6.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

7.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

8.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

9.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

10.ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

11.ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ