กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม แยกหน่วยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน แยกผลผลิต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดใบ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5   ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8

ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10   ผลผลิตที่ 11   ผลผลิตที่ 12   ผลผลิตที่ 13   ผลผลิตที่ 14   ผลผลิตที่ 15   ผลผลิตที่ 16   ผลผลิตที่ 17   ผลผลิตที่ เบิกแทนกัน

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5   ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8   ผลผลิตที่ 9

ผลผลิตที่ 10   ผลผลิตที่ 11   ผลผลิตที่ 12   ผลผลิตที่ 13   ผลผลิตที่ 14   ผลผลิตที่ 15   ผลผลิตที่ 16   ผลผลิตที่ 17   ผลผลิตที่ 18   ผลผลิตที่ เบิกแทนกัน


ข่าวสารอื่นๆ