กองบริหารการคลัง
Responsive image

363/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบอุดหนุน หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 14,275,724.95 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ ดังนี้ 

1.กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2.กองบริหารการคลัง

3.สำนักงานเลขานุการกรม

4.กลุ่มตรวจสอบภายใน

5.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

6.ศูนย์สารสนเทศ

7.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

8.กองกฎหมาย

9.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

10.สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

12.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

13.กองระบาดวิทยา

14.กองโรคติดต่อทั่วไป

15.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

16.กองวัณโรค

17.กองโรคไม่ติดต่อ

 18.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

19.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

20.สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

21.สถาบันบำราศนราดูร

22.สถาบันราชประชาสมาสัย

23.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

24.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

25.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

26.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

27.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

28.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

29.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

30.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8

31.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

32.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

33.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ