กองบริหารการคลัง
Responsive image

396/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น หน่วยงานในสังกัด ตามรายชื่อแนบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 2,762,790.56 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ