กองบริหารการคลัง
Responsive image

425/62 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวน 966,171.- บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ ดังนี้

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3. กองยุทธศาสตร์และแผนงงาน

4. กองโรคไม่ติดต่อ

5. กองนวัตกรรมและวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ