กองบริหารการคลัง
Responsive image

430/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,522,271.42 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ ดังนี้ 

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองวัณโรค

3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4. กองระบาดวิทยา

5. กองโรคไม่ติดต่อ

6. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

7. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8

13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

14. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ