กองบริหารการคลัง
Responsive image

444/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวนทั้งสิ้น 5,247,584.79 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ ดังนี้                                             
1.            สำนักงานเลขานุการกรม                    
2.            กลุ่มตรวจสอบภายใน                         
3.            กองบริหารการคลัง                             
4.            กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                              
5.            กองบริหารทรัพยากรบุคคล                               
6.            กองวัณโรค                           
7.            กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน                   
8.            กองโรคติดต่อนำโดยแมลง                 
9.            กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                              
10.          กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                    
11.          กองโรคติดต่อทั่วไป                             
12.          กองโรคไม่ติดต่อ                  
13.          กองนวัตกรรมและวิจัย                        
14.          กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ                        
15.          กองกฎหมาย                        
16.          กองระบาดวิทยา                 
17.          กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                             
18.          สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                    
19.          สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ                            
20.          สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                              
21.          สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                  
22.          ศูนย์สารสนเทศ                    
23.          ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยฯ จังหวัดระยอง                           
24.          สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันการศึกษา                 
25.          สถาบันราชประชาสมาสัย                  
26.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1                       
27.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2                       
28.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3                       
29.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4                       
30.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5                       
31.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6                       
32.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7       
33.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
34.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
35.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
36.          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12     
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ