กองบริหารการคลัง
Responsive image

การบัญชี

หนังสือเวียนกรมควบคุมโรค

► สธ 0403.3/ว 17 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

► สธ 0403.3/ว 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติด้านสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

 

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

► กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภารรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
)

► กค 0410.2/ว 29 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

► กค 0410.2/ว 178 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ

► กค 0410.3/ว 248 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019