กองบริหารการคลัง
Responsive image

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงสาธารณสุข

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

 

พระราชบัญญัติ

► พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

► พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

► พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

► พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

► พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

พระราชกฤษฎีกา

► พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

► ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564-2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563