กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์

  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ⇒  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564