กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมควบคุมโรค (นำรายชื่อจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 - 2  ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง

หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ