กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ