กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฏฐดา สวนไผ่)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ