กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นตำแหน่งของกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ