กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

หลักสูตรพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (หลักจริยธรรมการวิจัยในคน/หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทสรุปผู้บริหาร (policy brief workshop)

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานบทความทางวิชาการ (Manuscript Writing)” โดย สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

 

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)" ครั้งที่ 2

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)”

 

วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Economic Evaluation Workshop”

 

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Costing and Economic Evaluation for Work Productivity and Policy Improvement

 

HTA Workshop

 

โครงการพัฒนานักวิจัย PAR

 

โครงการพัฒนานักวิจัย CEAT


ข่าวสารอื่นๆ