กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

enlightenedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>                                             

                                                  


            

สามารถเสนอโครงการได้ตลอดทั้งปี

 

สถานะ เปิดรับข้อเสนอโครงการ 

1. การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. การลดละเลิกการบริโภคยาสูบ

3. การลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างเสริมความปลอดภัย

4. การป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

5. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

6. การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความรุนแรง

7. การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย

8. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำาลังกาย

9. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

10. การสร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด

11. การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา อาทิ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความเป็นศาสนา 

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับแหล่งทุน 


            

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>