กองกฎหมาย
Responsive image

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ