กองกฎหมาย
Responsive image

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 กรมควบคุมโรคได้จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. ....

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ