กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon

Best Practice


New Project (14).png

วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png

Innovative ways to care for NCD patients in Thaila...

Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png

Hypertension care in Thailand: best practices and...

The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png

NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png

NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ...

ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png

NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png

NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png

NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส...

ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png
NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png
NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png

วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png

Innovative ways to care for NCD patients in Thaila...

Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png

Hypertension care in Thailand: best practices and...

The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png

NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png

NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ...

ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png

NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png

NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png

NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส...

ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png
NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png
NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
Best Practice


New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png
NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png
NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png
NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png
NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png
NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png
NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (11).png
NCD Clinic Plus รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสำคัญ : จากการดำเนินงานในคลินิกโรคเบาหวานของอำเภอบางระกำ ในปี 2560 มีผู้ป่วยเบาหวานที่รับผิดชอบ จำนวน 4,946 คน เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ร้อยละ 43.11 มีกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จำนวน 2,814 คน ร้อยละ 56.89 สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ร้อยละ 86.25 รับประทานยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 56.40 ทีมงาน NCD อำเภอบางระกำ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการตนเอง “โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ” ต่อยอดจากผลงานวิจัย
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล
New Project (14).png
วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อช่วงโควิด 19 สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบังคับให้มีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้รองรับปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนี้เองทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
New Project (13).png
Innovative ways to care for NCD patients in Thaila... Unprecedented situations require innovative solutions. And it is their innovative ideas and a new approach to health emergencies that helped health authorities in Pakkred District in Nonthaburi Province of Thailand ensure uninterrupted treatment of noncommunicable diseases (NCDs) including management of hypertension and diabetes amidst the COVID-19 global pandemic.
New Project (12).png
Hypertension care in Thailand: best practices and... The report highlights the burden of cardiovascular disease and describes how the Royal Government of Thailand provides hypertension care within its public health system. It describes facilities for the screening, diagnosis, treatment and monitoring of hypertension and identifies best practices that have led to a high coverage of hypertension care. Current programmatic challenges and priority actions for further improving the coverage and quality of hypertension care are also discussed.
New Project (10).png
NCD Clinic Plus รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอ... ที่มาและความสำคัญ : โรค NCD เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งบุคคลากรในทีมสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
New Project (9).png
NCD Clinic Plus รพ.ปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มาและความสำคัญ: คลินิกเบาหวานเริ่มแยกออกจากแผนกผู้ป่วยนอก ปี 2550 เนื่องจากความแออัด โดยใช้สถานที่บริเวณระหว่างตึกอาคาร 1 และอาคาร 2 มีการซักประวัติ ตรวจภาวะแทรกซ้อน แยก และส่งไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจ รับยา และย้ายมาจัดบริการที่โรงจอดรถในปีพ.ศ. 2555-2558 สถานที่เพิ่มขึ้น แต่ระบบบริการเหมือนเดิม และในปี 2559 ได้ย้ายคลินิกเบาหวาน มาให้บริการที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในวันพุธ
New Project (8).png
NCD Clinic Plus รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มาและความสำคัญ : จากเดิมการดำเนินงาน NCD ของโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นดำเนินงานของ รพ.สต. และในส่วนของ PCU ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ระหว่างคลินิก NCD กับหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย ผู้รับผิดชอบงาน NCD เปลี่ยนบ่อย ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ไม่มี Fundus camera ต้องขอความร่วมมือจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาตรวจตาให้ 3 วัน/ปี ทำให้การการดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตาไม่บรรลุเป้าหมาย ต่อมาปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้ส่งพยาบาลเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทำให้สามารถคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้เพิ่มขึ้น
New Project (4).png
NCD Clinic Plus รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชส... ที่มาและความสำคัญ: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รพม.) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,300 เตียง ให้บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่ม NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนมารับบริการมากที่สุดในแผนกผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลการรักษากลุ่มนี้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลเบาหวาน รพม.จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม NCDs ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และการลดความแออัดในโรงพยาบาล