กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon

แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; การจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 &ndash; 2563&nbsp; แต่มีการปรับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 &ndash; 2020 โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่ง GAP ของแผนยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อระดับชาติ คือ ขาดผู้ประสานหลัก (Focal Point) และการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองโรคไม่ติดต่อ และ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp;หลังจากดำเนินงานมาระยะหนึ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และตัวชี้วัดเป็น แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2564)</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">วิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล</span></p>

<p style="margin-right:-45px; text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่</span></p>

<p style="margin-right:-45px; text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ</span></p>

      การจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563  แต่มีการปรับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 – 2020 โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่ง GAP ของแผนยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อระดับชาติ คือ ขาดผู้ประสานหลัก (Focal Point) และการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองโรคไม่ติดต่อ และ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

   หลังจากดำเนินงานมาระยะหนึ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และตัวชี้วัดเป็น แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2564)

วิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้

แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

แผนปฏิรูปด้าน NCDs
แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; การจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 &ndash; 2563&nbsp; แต่มีการปรับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 &ndash; 2020 โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่ง GAP ของแผนยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อระดับชาติ คือ ขาดผู้ประสานหลัก (Focal Point) และการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองโรคไม่ติดต่อ และ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp;หลังจากดำเนินงานมาระยะหนึ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และตัวชี้วัดเป็น แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2564)</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">วิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล</span></p>

<p style="margin-right:-45px; text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่</span></p>

<p style="margin-right:-45px; text-align:justify"><span style="font-size:14px">ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ</span></p>

      การจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นี้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563  แต่มีการปรับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 – 2020 โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่ง GAP ของแผนยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อระดับชาติ คือ ขาดผู้ประสานหลัก (Focal Point) และการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองโรคไม่ติดต่อ และ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

   หลังจากดำเนินงานมาระยะหนึ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และตัวชี้วัดเป็น แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2564)

วิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้

แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

แผนปฏิรูปด้าน NCDs