กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon

สื่อเผยแพร่

New Project (6).png
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD C...

กองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 โดยยึดหลักการ Chronic Care Model ร่วมกับ PMQA เป็นการประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบ ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้รับการพัฒนาและรับรองคลินิก NCD คุณภาพครบ 100% แต่อย่างไรก็ตามพบว่า โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มการประเมินเชิงผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการร่วมด้วย เพื่อเป็นการวัดผลการประเมิน และพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่อ NCD Clinic Plus และในระหว่างปี 2560-2562 ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินและตัวชี้วัดบริการให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 ได้บูรณาการเกณฑ์ประเมินร่วมกับการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมบางส่วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งมีการปรับตัวชี้วัดบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดโรค DM, HT, CVD และ CKD เพื่อเพิ่มคุณภาพของการประเมินและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม 

โดยปี 2563 ได้ปรับปรุงเฉพาะการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขสามารถกำหนดเป้าหมายและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ในทุกปีงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซด์กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 

New Project (6).png
สถานการณ์การดำเนินงานด้านป้องก...

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใต้กรอบองค์การอนามัยโลกศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

New Project (1).png
โครงการทบทวนสถานการณ์และผลการด...

รายงานการทบทวนสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2562

ข้อค้นพบสำคัญ

  • ก่อนหน้าการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะการดำเนินการแยกส่วนตามกลุ่มเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในการออกแบบวิธีการทำงานที่มีการบูรณาการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการจัดการระบบสนับสนุนและมาตรการที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย 
  • กลไกสำหรับควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับบริการสุขภาพ เพื่อลดหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยง หรือการสร้างความตระหนักให้ประชาชน 
  • หน่วยงานระดับพื้นที่มีการรับรู้ต่อแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ค่อนข้างน้อย ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ ทำให้แผนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด การดำเนินการของพื้นที่ส่วนหนึ่งยังคงเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องก่อนการมีแผนฯ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานเรื่องระบบฐานข้อมูล เพื่อการติดตามงาน การคัดกรองโรค การให้บริการดูแลเพื่อการรักษาพยาบาล การจัดกิจกรรมทางกาย และมีความพยายามพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  • ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ยังพบปัญหาด้านคุณภาพและและความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่สอดคล้องกันระหว่างฐานข้อมูลแต่ละแหล่ง ทำให้มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์ 
  • ระบบการติดตามและประเมินผลมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการ
สื่เผนแพร่ 1-1.png
รายงานสถานการณ์โรค NCDs พ.ศ. 2...

กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม จากการรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก38ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ68ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก)ในปีพ.ศ. 2555 เป็น 41 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 71 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) ในปีพ.ศ. 2559โดยกลุ่มโรค NCDs ที่พบการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมาคือโรคมะเร็ง (9.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (3.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9) และโรคเบาหวาน(1.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4) ซึ่งในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ในกลุ่มอายุ 30-69 ปีหรือเรียกว่า การเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรมากถึง 15 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางโดยปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 66 มีมติรับกรอบการติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อภายใต้การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกเพื่อติดตามแนวโน้มและประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯซึ่งกรอบดังกล่าวประกอบไปด้วย 9 เป้าหมายระดับโลก และ 25 ตัวชี้วัดระดับโลก ซึ่งครอบคลุมตามปัจจัยหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่1) เป้าหมายด้านอัตราตายและอัตราป่วย 2) เป้าหมายด้านปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยา และ 3) เป้าหมายด้านระบบบริการระดับชาติโดยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานฯ ในปีพ.ศ. 2568 ด้วยการเทียบกับข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานในปีพ.ศ. 2553รายงานสถานการณ์โรค NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มีจุดมุ่งเน้นดังนี้1.รวบรวมข้อมูลโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ตาม 9 เป้าหมายระดับโลกของประเทศไทย และ 2.เชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการตามองค์ประกอบ 5 มิติโดยเน้น 3 มิติหลักประกอบด้วย การป่วยและเสียชีวิตปัจจัยเสี่ยง และแผนงาน/มาตรการรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อระดับกรมและระดับกองรวมไปถึงหน่วยงานวิชาการภายในกรมและนอกกรมที่เกี่ยวข้องด้านปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของรายงานฯให้มีความสมบูรณ์จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

NCD progress 2020.png
NCD Progress Monitor 2020

NCD Progress Monitor 2020

NCD progress 2017.png
NCD Progress Minitor 2017

NCD Progress Minitor 2017

NCD progress 2015.png
NCD Progress Monitor 2015

NCD Progress Monitor 2015

สื่อเผยแพร่

New Project (6).png
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD C...

กองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 โดยยึดหลักการ Chronic Care Model ร่วมกับ PMQA เป็นการประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบ ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้รับการพัฒนาและรับรองคลินิก NCD คุณภาพครบ 100% แต่อย่างไรก็ตามพบว่า โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มการประเมินเชิงผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการร่วมด้วย เพื่อเป็นการวัดผลการประเมิน และพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่อ NCD Clinic Plus และในระหว่างปี 2560-2562 ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินและตัวชี้วัดบริการให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 ได้บูรณาการเกณฑ์ประเมินร่วมกับการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมบางส่วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งมีการปรับตัวชี้วัดบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดโรค DM, HT, CVD และ CKD เพื่อเพิ่มคุณภาพของการประเมินและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม 

โดยปี 2563 ได้ปรับปรุงเฉพาะการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขสามารถกำหนดเป้าหมายและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ในทุกปีงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซด์กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 

New Project (6).png
สถานการณ์การดำเนินงานด้านป้องก...

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใต้กรอบองค์การอนามัยโลกศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

New Project (1).png
โครงการทบทวนสถานการณ์และผลการด...

รายงานการทบทวนสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2562

ข้อค้นพบสำคัญ

  • ก่อนหน้าการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะการดำเนินการแยกส่วนตามกลุ่มเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในการออกแบบวิธีการทำงานที่มีการบูรณาการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการจัดการระบบสนับสนุนและมาตรการที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย 
  • กลไกสำหรับควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับบริการสุขภาพ เพื่อลดหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยง หรือการสร้างความตระหนักให้ประชาชน 
  • หน่วยงานระดับพื้นที่มีการรับรู้ต่อแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ค่อนข้างน้อย ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ ทำให้แผนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด การดำเนินการของพื้นที่ส่วนหนึ่งยังคงเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องก่อนการมีแผนฯ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานเรื่องระบบฐานข้อมูล เพื่อการติดตามงาน การคัดกรองโรค การให้บริการดูแลเพื่อการรักษาพยาบาล การจัดกิจกรรมทางกาย และมีความพยายามพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  • ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ยังพบปัญหาด้านคุณภาพและและความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่สอดคล้องกันระหว่างฐานข้อมูลแต่ละแหล่ง ทำให้มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์ 
  • ระบบการติดตามและประเมินผลมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการ
สื่เผนแพร่ 1-1.png
รายงานสถานการณ์โรค NCDs พ.ศ. 2...

กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม จากการรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก38ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ68ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก)ในปีพ.ศ. 2555 เป็น 41 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 71 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) ในปีพ.ศ. 2559โดยกลุ่มโรค NCDs ที่พบการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมาคือโรคมะเร็ง (9.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (3.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9) และโรคเบาหวาน(1.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4) ซึ่งในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ในกลุ่มอายุ 30-69 ปีหรือเรียกว่า การเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรมากถึง 15 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางโดยปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 66 มีมติรับกรอบการติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อภายใต้การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกเพื่อติดตามแนวโน้มและประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯซึ่งกรอบดังกล่าวประกอบไปด้วย 9 เป้าหมายระดับโลก และ 25 ตัวชี้วัดระดับโลก ซึ่งครอบคลุมตามปัจจัยหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่1) เป้าหมายด้านอัตราตายและอัตราป่วย 2) เป้าหมายด้านปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยา และ 3) เป้าหมายด้านระบบบริการระดับชาติโดยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานฯ ในปีพ.ศ. 2568 ด้วยการเทียบกับข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานในปีพ.ศ. 2553รายงานสถานการณ์โรค NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มีจุดมุ่งเน้นดังนี้1.รวบรวมข้อมูลโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ตาม 9 เป้าหมายระดับโลกของประเทศไทย และ 2.เชื่อมโยงข้อมูลโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการตามองค์ประกอบ 5 มิติโดยเน้น 3 มิติหลักประกอบด้วย การป่วยและเสียชีวิตปัจจัยเสี่ยง และแผนงาน/มาตรการรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อระดับกรมและระดับกองรวมไปถึงหน่วยงานวิชาการภายในกรมและนอกกรมที่เกี่ยวข้องด้านปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของรายงานฯให้มีความสมบูรณ์จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

NCD progress 2020.png
NCD Progress Monitor 2020

NCD Progress Monitor 2020