กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon


โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “Virtual NCD FORUM 2021-2022”

อัพเดทล่าสุด
จำนวนดาวน์โหลด 15 จำนวนคนอ่าน 2006

-.png

    กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย เกิดจากปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาด้านสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ จึงดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “Virtual NCD FORUM” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกร่วมกันขับเคลื่อนงาน และในปี พ.ศ.2564 “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก” (WHO-RTG Country Co-operation Strategy-CCS) ซึ่งเป็นการรวม Multi-Stakeholder platform ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก ที่สนับสนุนในการขับเคลื่อน NCD plan  

         กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดสัมมนาเวที Virtual NCD FORUM พ.ศ. 2564 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.2565 ตามปีงบประมาณ เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบาย และประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จนนำไปสู่การลดและชะลออัตราการป่วยโรคไม่ติดต่อในประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ในเวทีสัมนารูปแบบของ New Normal เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินการ และจัดทำสรุปรายงานสัมมนาเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดนี้

 

การสัมมนาทิศทางปฏิรูป และการจัดทำแผนปฏิรูปสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อ

Download : สรุปรายงานสัมนา "ทิศทางปฏิรูป และการจัดทำแผนปฏิรูปสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อ"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=423714652006283&ref=watch_permalink

 

NCDs ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

Download : สรุปรายงานสัมนา "NCDs ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=276957673845283&ref=watch_permalink

 

NCDs กับวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Download : สรุปรายงานสัมนา "NCDs กับวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=239396261092617&ref=watch_permalink

 

Health Technology for NCD patients during COVID-19

Download : สรุปรายงานสัมนา "Health Technology for NCD patients during COVID-19"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=248961373475053&ref=watch_permalink

 

การออกกำลังกาย เพื่อ Wellness และลดเสี่ยง NCDs

Download : สรุปรายงานสัมนา "การออกกำลังกาย เพื่อ Wellness และลดเสี่ยง NCDs"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=451112982650682&ref=watch_permalink

 

การสวดมนต์ สมาธิ และสติบำบัด ในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

Download : สรุปรายงานสัมนา "การสวดมนต์ สมาธิ และสติบำบัด ในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=140642781363536&ref=watch_permalink

 

ชุมชนลดเค็ม

Download : สรุปรายงานสัมนา "ชุมชนลดเค็ม"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=193317469328204&ref=watch_permalink

 

โซเดียมคืออะไร และเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร?

Download : สรุปรายงานสัมนา "โซเดียมคืออะไร และเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร?"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=882664609130649&ref=watch_permalink

 

การปรับตัวบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ช่วงวิกฤตการระบาดโควิด - 19

Download : สรุปรายงานสัมนา "การปรับตัวบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ช่วงวิกฤตการระบาดโควิด – 19"

          รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=423707079101920

 

 

การสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ

Download : สรุปรายงานสัมมนา "การสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ"

          รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/thaincd/videos/315930253711795

 


ไฟล์แนบ
สรุปรายงานการสัมนา Virtual NCD FORUM 2021 - 2022โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “Virtual NCD FORUM 2021-2022”

อัพเดทล่าสุด 2022-01-10 16:54:36
จำนวนคนอ่าน 2006
จำนวนดาวน์โหลด 15

-.png

    กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย เกิดจากปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาด้านสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ จึงดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “Virtual NCD FORUM” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกร่วมกันขับเคลื่อนงาน และในปี พ.ศ.2564 “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก” (WHO-RTG Country Co-operation Strategy-CCS) ซึ่งเป็นการรวม Multi-Stakeholder platform ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก ที่สนับสนุนในการขับเคลื่อน NCD plan  

         กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดสัมมนาเวที Virtual NCD FORUM พ.ศ. 2564 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.2565 ตามปีงบประมาณ เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบาย และประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จนนำไปสู่การลดและชะลออัตราการป่วยโรคไม่ติดต่อในประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ในเวทีสัมนารูปแบบของ New Normal เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินการ และจัดทำสรุปรายงานสัมมนาเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดนี้

 

การสัมมนาทิศทางปฏิรูป และการจัดทำแผนปฏิรูปสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อ

Download : สรุปรายงานสัมนา "ทิศทางปฏิรูป และการจัดทำแผนปฏิรูปสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อ"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=423714652006283&ref=watch_permalink

 

NCDs ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

Download : สรุปรายงานสัมนา "NCDs ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=276957673845283&ref=watch_permalink

 

NCDs กับวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Download : สรุปรายงานสัมนา "NCDs กับวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=239396261092617&ref=watch_permalink

 

Health Technology for NCD patients during COVID-19

Download : สรุปรายงานสัมนา "Health Technology for NCD patients during COVID-19"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=248961373475053&ref=watch_permalink

 

การออกกำลังกาย เพื่อ Wellness และลดเสี่ยง NCDs

Download : สรุปรายงานสัมนา "การออกกำลังกาย เพื่อ Wellness และลดเสี่ยง NCDs"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=451112982650682&ref=watch_permalink

 

การสวดมนต์ สมาธิ และสติบำบัด ในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

Download : สรุปรายงานสัมนา "การสวดมนต์ สมาธิ และสติบำบัด ในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=140642781363536&ref=watch_permalink

 

ชุมชนลดเค็ม

Download : สรุปรายงานสัมนา "ชุมชนลดเค็ม"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=193317469328204&ref=watch_permalink

 

โซเดียมคืออะไร และเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร?

Download : สรุปรายงานสัมนา "โซเดียมคืออะไร และเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร?"

รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=882664609130649&ref=watch_permalink

 

การปรับตัวบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ช่วงวิกฤตการระบาดโควิด - 19

Download : สรุปรายงานสัมนา "การปรับตัวบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ช่วงวิกฤตการระบาดโควิด – 19"

          รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=423707079101920

 

 

การสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ

Download : สรุปรายงานสัมมนา "การสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ"

          รับฟังการประชุมย้อนหลัง : https://www.facebook.com/thaincd/videos/315930253711795

 


ไฟล์แนบ
สรุปรายงานการสัมนา Virtual NCD FORUM 2021 - 2022